Informacja dotycząca zakładów dużego ryzyka (ZDR)

Informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.)

1. Potwierdzenia, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., ze względu na ilość magazynowanych substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, został zakwalifikowany do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (TJ Dz.U. 2022 poz. 2556  z późn. zm.), zakład dokonał zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom oraz Raport o bezpieczeństwie właściwym organom: Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

2. Opis działalności prowadzonej w zakładzie

LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., produkuje baterie litowo – jonowe do samochodów elektrycznych PHEV (plug – in hybrid electric vehicle) i EV (electric vehicle). Produktem fabryki baterii są baterie litowo-jonowe (Li-Ion), zasilających samochody elektryczne. Bateria litowo-jonowa (Li-Ion) to rodzaj akumulatora elektrycznego, w którym jedna z elektrod jest wykonana z porowatego węgla, a druga z tlenków metali, zaś rolę elektrolitu pełnią złożone chemiczne sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników.

3. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

Lp.Nazwa substancji niebezpiecznejKlasa zagrożeniaNumer CASZwroty H zagrożeniaZwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
1ElektrolitFlam. Liq. 2 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 STOT SE 3 Carc. 1B STOT RE 1-H225 H302 H312 H314 H318 H336H335H341 H350H360 H372 H412Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. Może powodować raka. Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
2Tlenki Kobaltu, Litu, Magnezu, NikluAcute Tox. 3 Carc. 1A Aquatic Chronic 3182442-95-1H331 H350 H412Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować raka. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
3Folia miedzianaAquatic Chronic 17440-50-8H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
4Gaz ziemnyFlam. Gas 1 Press. Gas8006-14-2H220 H280Skrajnie łatwopalny gaz. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
5Żywice poliuretanoweEye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2-H319 H317H334 H411Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może popwodować objawy alergii lub astmylub trudnościw oddychaniu w następstwie wdychania. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
6AcetonFlam. Lig. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 367-64-1H225 H319 H336 EUH066Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
7Alkohol izopropylowyFlam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 367-63-0H225 H319 H336Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
8BarwnikAquatic Chronic 285455-32-9H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
9Czarny proszekAcute Tox. 3 Carc. 1A Aquatic Chronic 3-H331 H350 H412Działa toksycznie w następstwie wdychania. Może powodować raka. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
10Gaz ziemny skroplony (LNG)Flam. Gas 1 Press. Gas: Ref. Liq. Gas-H220 H281Skrajnie łatwopalny gaz. Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

4. Informacja dotycząca sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia  awarii przemysłowej

LG Energy Solution Wrocław Sp. z o. o., zakład zlokalizowany w Biskupicach Podgórnych chcąc dochować najwyższych standardów i zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoim pracownikom jak i mieszkańcom oraz innym przedstawicielom społeczności lokalnej, opracował i wdrożył procedury ostrzegania o awariach przemysłowych w zakładzie.

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakład niezwłocznie zaalarmuje:

Lp.Nazwa jednostki  organizacyjnej / instytucji zewnętrznejNr telefonu
1Zakładowa Straż Pożarnatel. 532 728 588
tel. 532 728 587
2Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSPtel. 71 368 22 36
tel. 71 368 22 37
W przypadku braku odpowiedzi pod ww. numerami telefonów stacjonarnych należy dokonać zgłoszenia pod jednym ze wskazanych numerów telefonów komórkowych:
- 609 569 132 – bezpośrednio do SKKW;
- 693 998 112 – do godziny 15:30 do sekretariatu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu a po godzinie 15:30 do SKKW;
- 691 998 112 - do godziny 15:30 do sekretariatu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu a po godzinie 15:30 do SKKW.
3Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSPnr telefonu alarmowego: 998 lub
tel. 71 770 22 31
tel. 71 770 22 32
tel. 71 770 22 33
4Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiuw dni rob. 730 - 1530
tel. 71 327 30 00 lub 71 327 30 10
w dni rob. 1500- 2000
oraz w soboty i święta poza niedzielami 700- 2000
tel. 787 092 872

w niedziele 700- 2000
787 092 874
pon.-niedz. 2000 - 700
tel. 532 391 642 lub 532 131 814
5Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Dolnośląskimtel. 71 368 25 11
fax: 71 340 65 95
6Służby medyczne Medicovertel. 660 703 286
7Posterunek Policji w Kobierzycachtel. alarmowy - 997,112
tel.  47 871 68 28
tel. 601 814 402
8Pogotowie Ratunkowetel. alarmowy - 999, 112
9Pogotowie Gazowniczetel. 992
10Pogotowie Energetycznetel. 991
11Służba Ochrony Obiektutel. 539 866 694

4.1 Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE*

L.p.Rodzaj alarmuSposób ogłoszeń alarmów
Akustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazuWizualny sygnał alarmowy
1Ogłoszenie alarmuSygnał akustyczny- modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minutPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dlaZnak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury  geometrycznej
2.Odwołanie alarmuSygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech  minutPowtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla      -

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE*

l.PRodzaj komunikatuSposób ogłoszenia komunikatuSposób odwołania komunikatu
Akustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazuAkustyczny system alarmowyŚrodki masowego przekazu
1.Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniem          -Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie około  godz  min  może nastąpić skażenie ( podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)          -Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu   (podać rodzaj skażenia) dla  
2.Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami      -Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej      -Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu( podać rodzaj zakażenia) dla
3.Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska      -Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ………………… ( podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas      -Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ( podać rodzaj klęski) dla

*Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

4.2 Sygnały alarmowe (alarmy) oraz komunikaty ostrzegawcze wydawane przez właściwy terytorialnie organ administracji publicznej

Po  usłyszeniu sygnału o skażeniach:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia
 • Przebywając na terenie otwartym:
 • zwróć uwagę na kierunek wiatru,
 • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
 • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
 • zabrać do  mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarcze zamknąć w ich pomieszczeniach,
 • zawiadomić sąsiadów,
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygasić i  nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
 • uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub okleić taśmą klejącą, izolacyjną),
 • przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie potrzeba,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji ( przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę itp.),
 • zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zabrać przygotowany bagaż,  zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane miejsce.

Odwołanie alarmu:

 • Ściśle stosować się do poleceń wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnych, zaraz przeprowadzić odkażanie odzieży.
 • Nie pić skażonej wody i nie spożywać produktów  skażonych przed ich odkażaniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych.

Po  usłyszeniu sygnału o zagrożeniu możliwości wystąpienia wybuchu lub pożaru:

 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia.
 • Przebywając na terenie otwartym:
 • opuścić zagrożony teren,
 • postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.
 • Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze.
 • Osoby pozostające w miejscu zamieszkania po usłyszeniu pierwszego wybuchu i ewentualnym naruszeniu konstrukcji budynku powinny ulokować się w miejscu najbardziej bezpiecznym dokładnie osłaniając głowę.
 • Osobom pozostałym w obiekcie zniszczonym, bez możliwości jego opuszczenia ulokować się w miejscu pozwalającym na swobodne oddychanie i oczekiwanie na pomoc ratowników.
 • Osoby pozostające na otwartej przestrzeni w jak najkrótszym czasie powinny ewakuować się w miejsce bezpieczne.
 • Nie starać się ratować mienia i zwierząt do czasu ustania wybuchów i stabilizowania się sytuacji.
 • Pozostający w rejonie zagrożonym bez możliwości samodzielnego opuszczenia go, a w sytuacji nie zagrażającej ich życiu mają oczekiwać na pomoc ratowników

5. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowych

W przypadku uwolnienia substancji niebezpiecznej z instalacji produkcyjnych, znajdujących się w LG Energy Solution Wrocław może dojść do powstania poważnej awarii przemysłowej, które są bezpośrednią przyczyną zagrożenia chemicznego. Rodzaj zagrożenia zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od właściwości uwalnianej substancji, ilości, stanu skupienia, warunków procesowych, rodzaju i sposobu uwolnienia oraz możliwych oddziaływań ze środowiskiem.

Do poważnej awarii może dojść w sytuacji zaistnienia nieszczelności na połączeniach i armaturze rurociągów gazu ziemnego. Potencjalnie największe niebezpieczeństwo powstać może w wyniku katastroficznego przerwania rurociągu gazu. Do zdarzenia takiego może dojść tylko w ekstremalnych przypadkach, na przykład w wyniku kolizji z ciężkim sprzętem. Gaz ziemny wydostający się z potencjalnej nieszczelności stwarzał będzie zagrożenie pożarowe oraz wybuchowe.

Wskazane w ww. podpunktach potencjalne zdarzenia awaryjne mogą prowadzić do następujących zjawisk:

 1. Pożar - W przypadku uwolnienia z instalacji substancji palnych może dojść do wystąpienia pożaru, który będzie stwarzał zagrożenie dla ludzi oraz negatywnie oddziaływał na środowisko za sprawą promieniowania cieplnego i emisji gazów pożarowych. Obszar oddziaływania pożaru jest z reguły lokalny i ograniczony do terenu zakładu.
 2. Wybuch - W razie uwolnienia z instalacji technologicznej substancji palnych, może powstać i rozprzestrzeniać się chmura gazowa o stężeniach w granicach wybuchowości. W sytuacji gdy chmura taka napotka na efektywne źródło zapłonu, nastąpić może eksplozja. W wyniku wybuchu powstaje fala nadciśnienia, która rozprzestrzenia się we wszystkich kierunkach. Siła oddziaływania fali nadciśnienia maleje wraz ze wzrostem odległości od miejsca wybuchu. Skutki wybuchów odczuwalne są głównie w najbliższym sąsiedztwie miejsca eksplozji, jednak mogą być słyszalne i powodować pewne straty również w większych odległościach od zakładu.

6. Informacje na temat środków bezpieczeństwa oraz sposobów ograniczania skutków awarii przemysłowej

W celu zapobiegania i ograniczania skutków awarii przemysłowych w LG Energy Solution Wrocław wdrożono szereg technicznych, organizacyjnych i proceduralnych środków bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia w LG Energy Solution Wrocław posiadają liczne systemy zabezpieczające, do których zaliczyć można m.in.:

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, odpowiedzialna za wczesne wykrywanie warunków procesu odbiegających od normy i automatyczne, odpowiednie do zaistniałej sytuacji, reagowanie. Gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i ochrony przed skutkami poważnych awarii.

Zawory bezpieczeństwa – odpowiedzialne za zabezpieczenie urządzeń ciśnieniowych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) ,w skład którego wchodzą centrale sygnalizacji pożaru, ręczne ostrzegacze pożarowe, optyczno-termiczne czujki dymu, sygnalizatory akustyczne, czujki liniowe dymu.

Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia i podciśnieniem,poszczególne węzły technologiczne zostały zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia poprzez zastosowanie zaworów bezpieczeństwa.

Inertyzacja układu, kontrolowanie redukowaniu ilości tlenu znajdującego się w danym urządzeniu/ układzie/maszynie/ pomieszczeniu do poziomu, przy którym niemożliwe jest powstanie i podtrzymanie reakcji spalania.

Na system czynników ograniczających prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej oraz mających za zadanie zminimalizować skutki potencjalnej awarii składają się również środki organizacyjne. W celu zapobiegania wystąpieniu awarii przemysłowej oraz w celu minimalizacji ich skutków w LG Energy Solution Wrocław wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem, w skład którego wchodzi szereg elementów uwzględniających:

 • określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej, a także środków podjętych w celu uświadomienia potrzeby ciągłego doskonalenia;
 • określenie programu szkoleniowego oraz zapewnienie szkoleń dla pracowników oraz dla innych osób pracujących w zakładzie, w tym podwykonawców;
 • mechanizmy umożliwiające systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz prawdopodobieństwa jej wystąpienia;
 • instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, przewidziane dla normalnej eksploatacji instalacji, a także konserwacji i czasowych przerw w ruchu;
 • instrukcje sposobu postępowania w razie konieczności dokonania zmian w procesie przemysłowym;
 • systematyczną analizę przewidywanych sytuacji mogących prowadzić do awarii przemysłowych;
 • prowadzenie, z uwzględnieniem najlepszych dostępnych praktyk, monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, umożliwiającego podejmowanie działań korekcyjnych w przypadku wystąpienia zjawisk stanowiących odstępstwo od normalnej eksploatacji instalacji, w tym związanych ze zużyciem instalacji i korozją jej elementów;
 • systematyczną ocenę programu zapobiegania awariom oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem, prowadzoną z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności ze wskazaniem sposobu jej dokumentowania i zatwierdzania;
 • analizę wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

W przypadku wystąpienia awarii:

 • Powiadomione zostaną urzędy i instytucje, których zaalarmowanie będzie wymagane;
 • W przypadku zagrożenia dla ludności, wdrożone zostaną procedury alarmowania społeczeństwa.