Informacja dotycząca zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR)

Informacje dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z art. 261a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. zm.)

1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Prowadzącym Zakład jest LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS.

Dane firmy i adres zakładu:
LG Energy Solution Wrocław sp. z o. o.,

ul. LG 1A
Biskupice Podgórne
55 – 040 Kobierzyce
REGON: 364187232
NIP: 8961550941
KRS: 0000614214

Kierujący zakładem:
President, LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., - Prezes Zarządu Sukwon Choi,

2. Kwalifikacja zakładu

LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, został zakwalifikowany do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.), zakład dokonał zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

3. Opis działalności zakładu

LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o., produkuje baterie litowo – jonowe do samochodów elektrycznych PHEV (plug – in hybrid electric vehicle) i EV (electric vehicle). Produktem fabryki baterii są baterie litowo-jonowe (Li-Ion), zasilających samochody elektryczne. Bateria litowo-jonowa (Li-Ion) to rodzaj akumulatora elektrycznego, w którym jedna z elektrod jest wykonana z porowatego węgla, a druga z tlenków metali, zaś rolę elektrolitu pełnią złożone chemiczne sole litowe rozpuszczone w mieszaninie organicznych rozpuszczalników. Akumulatory tego typu produkują 3,6V na ogniwo. Technologia ta pozwala na skumulowanie dwa razy więcej energii niż w akumulatorach NiMH o tym samym ciężarze wielkości.Przeznaczenie obiektów zakładu jest następujące:

Fabryka LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. budowana jest w 3 etapach:

a) I etap: obejmujący 1 halę, w której zlokalizowana jest instalacja technologiczna do produkcji ogniw baterii litowo-jonowych;
b) II etap: obejmujący 2 hale, w której budowana jest instalacja technologiczna do produkcji elektrod oraz ogniw baterii litowo-jonowych;
c) III etap: obejmujący 4 hale w których odbywać się będzie produkcja baterii litowo-jonowych;
d) Hala Pack I – w której realizowany jest ostatni etap produkcji – montaż ogniw w gotowe baterie oraz procesy towarzyszące;
e) Hala Pack II – w której realizowany jest ostatni etap produkcji – montaż ogniw w gotowe baterie.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Lp.Nazwa substancji niebezpiecznejNumer CASKlasa zagrożeniaZwroty H zagrożeniaMaksymalna ilość w zakładzie
(Mg)
1Aceton67-64-1Flam. Lig. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
H225
H319
H336
EUH066
1
2Alkohol izopropylowy67-63-0Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
H225
H319
H336
1
3Elektrolit E1A-10G-Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Carc. 1B
STOT RE 1
H225
H302
H312
H314
H318
H336
H350
H372
20
4Elektrolit E1B-13Z-Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
STOT SE 3
H226
H312
H314
H318
H335
12,3
5Elektrolit E1A-22G-Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Eye Dam. 1
STOT SE 3
Muta. 2
Carc. 1B
Repr. 1A
STOT RE 1
H225
H302
H314
H318
H336
H341
H350
H360
H372
8
6Elektrolit E1B-25C-Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Carc. 1B
STOT RE 1
H226
H302
H312
H314
H317
H318
H332
H350
H372
9,7
7Elektrolit LB-4201EF (E1A-21Z)-Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Carc. 1B
STOT RE 1
H226
H302
H314
H317
H318
H350
H372
H412
39,6
8Elektrolit LB-4201EG (E1A-22Z)-Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Carc. 1B
STOT RE 1
H226
H302
H312
H314
H317
H318
H350
H372
H412
61,4
9Elektrolit LB-4208BD (E1D-07Z)-Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
Carc. 1B
STOT RE 1
Aquatic Chronic 3
H226
H302
H314
H317
H318
H350
H372
H412
4,4
10Elektrolit LBC8034 (E2A-20C)-Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1
Carc. 1B
STOT RE 1
H226
H302
H312
H314
H318
H332
H350
H372
33,5
11Tlenek Kobalt, Lit, Mangan, Nikiel HN601A182442-95-1Acute Tox. 3
Carc. 1A
Aquatic Chronic 3
H331
H350
H412
150
12Tlenek Kobalt, Lit, Mangan, Nikiel HN603A182442-95-1Acute Tox. 3
Carc. 1A
Aquatic Chronic 3
H331
H350
H412
45
13Folia miedziana7440-50-8Aquatic Chronic 1H41060
14Orasol® Yellow 08185455-32-9Aquatic Chronic 2H4111

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

Wyznaczone podmioty uprawnione do ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

1) Państwowa Straż Pożarna
2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Ostrzeganie o awarii przemysłowej będzie realizowane przez jednostki po otrzymaniu zawiadomienia od prowadzącego zakład o wystąpieniu awarii.